Greece

below the Acropolis
Athens, the Greek capital (3.7 Mio inhabitants)
Amphitheatre
Parthenon
Erechtheion
Parliament
Zappeion
Zappeion guards
Oranges
Piraeus