Guangzhou

Guangzhou

The southern gateway to China with 12 Mio inhabitants.
Sun Yat-Sen memorial hall
Boy dreaming of joining the fire brigade.
Sales girl at a jeweller’s shop
Traffic scene
Fish shop